วิทยากรที่ประสบความสำเร็จจะต้องไม่เน้นการบรรยายเป็นหลัก

“หมดยุคแล้วที่การฝึกอบรมจะต้องเน้นการบรรยายเป็นหลักเพราะคนส่วนใหญ่ฟังได้นานสูงสุดไม่เกิน 7-10 นาที การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้คนเรียนได้ลงมือทำ คิดวิเคราะห์ และนำเสนอมุมมองต่างๆ ด้วยตัวเองออกมาก่อน จากนั้นวิทยากรจึงสรุปด้วยหลักการและแนวคิดที่สามารถใช้ได้จริง”               บทบาทของวิทยากรฝึกอบรมหรือเทรนเนอร์ในสถานที่ประกอบการได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพร้อมกับการค่อยๆ เปลี่ยนจากแนวทางการสอนโดยเน้นที่วิทยากรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามาถด้วยตัวเองไปสู่การใช้วิธีการให้ความสำคัญกับผู้เรียนแทน กล่าวคือ ผู้เรียนเองจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น เช่น การคิดวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ การทำกิจกรรม หรือ แม้แต่การนำเสนอมุมมองต่างๆ ด้วยตัวเอง             ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือวิทยากรยังจำเป็นที่จะต้องปรับบทบาทของตัวเองเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เรียนเพื่อให้คนเหล่านี้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ หรือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานมากขึ้นหลังการเข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกอบรมทุกประเภทถึงแม้ว่าวิทยากรฝึกอบรมแต่ละคนจะมีสไตล์การถ่ายทอด และมีบุคลิกที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามวิทยากรที่ประสบความสำเร็จมักมีคุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นดังต่อไปนี้ ทักษะการสอนหรือการถ่ายทอด ทักษะของวิทยากรฝึกอบรม เป็นทักษะที่ไม่เหมือนกับงานอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะทางด้านการสอนหรือการถ่ายทอด ด้วยเหตุนี้การพัฒนาทักษะการสอน การศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการถ่ายทอดของตัวเองให้เข้าใจง่าย เน้นการนำเสนอสองทาง และที่สำคัญที่สุดก็คือการปล่อยให้คนเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมกับการชี้แนวทางที่เหมาะสมจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะนำพาวิทยากรไปสู่ความสำเร็จ ทักษะในทางเทคนิค ทักษะในเชิงเทคนิคหมายถึงประสบการณ์ด้านการทำงาน ข้อมูลและความรู้ที่มี รวมทั้งประสบการณ์ด้านฝึกอบรมในเรื่องที่จะสอน …