Tag: The Bridge

 

You Who inspired us – อัลเบิร์ต ไอสไตน์

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” – Albert Einstein ชีวิตก็เหมือนการปั่นจักรยาน คุณต้องไปข้างหน้าเพื่อรักษาสมดุลไว้ – อัลเบิร์ต ไอสไตน์

ทัศนคติกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

ในยุคที่ข้อมูลไหลบ่าเข้ามาทุกทิศทาง ความรู้ใครๆ ก็สามารถเรียนทันกันได้หมด แต่มีอย่างหนึ่งที่คุณสามารถเหนือกว่าคนอื่นได้คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นทัศนคติของผู้ประสบความสำเร็จ ความคิดแบบไหนอยู่ในสมองของเหล่าเศรษฐีร้อยล้านกันนะ? ลองเช็คดูว่าคุณมีคุณลักษณะเหล่านี้หรือเปล่า ภูมิใจในตัวเอง รับผิดชอบ คิดบวก ประเมินความก้าวหน้า จินตนาการ มีสติ สร้างสรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 0-2157-0178 หรือ E-mail contactus@thebridge.co.th