5 วัตถุประสงค์ของการนำเสนองาน

5 วัตถุประสงค์ของการนำเสนองาน

1. การนำเสนองานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

2. การนำเสนอเพื่อแจ้งข้อมุลให้ทราบ

3. การนำเสนอเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจ

4. การนำเสนอเพื่อการอภิปรายหรือหาข้อสรุปร่วมกัน

5. การนำเสนอเพื่อสร้างความบันเทิง  

1.การนำเสนอเพื่อสร้างขัญกำลังใจ

การนำเสนอประเภทนี้จะใช้ได้ดีที่สุดในขณะที่ผู้ฟังกำลังขาดกำลังใจเนื่องจากอาจกำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา หรือ อุปสรรคบางอย่าง กำลังมองโลกในแง่ร้าย หรือ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำเสนอก็คือ การสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ฟัง โดยวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอประเภทนี้ก็คือ การแสดงการรับรู้ความรู้สึกท้อแท้ของผู้ฟัง การแสดงความเห็นอกเห็นใจ หรือ การแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าคุณเป็นพวกเดียวกันกับเขา จากนั้นจึงมีการสื่อสารหรือนำเสนอเรื่องดี ๆ หรือ เรื่องราวต่างๆ ในเชิงบวกซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ควรมีการพัฒนาระดับความหวังของผู้ฟังให้สูงขึ้นควบคู่กันไปด้วย

2. การนำเสนอเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบการนำเสนอประเภทนี้เหมาะสำหรับการชี้แจงความเป้นจริงหรือข้อเท็จจริงให้ผู้ฟังได้รับทราบ โดยผู้นำเสนอจะต้องมีการจัดลำดับข้อมูล หรือ เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดให้ชัดเจนติดตามง่าย และที่สำคัญก็คือจะต้องมีการสรุป ทบทวน ถามและตอบคำถามผู้ฟังเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้การเสนอในรูปแบบของการแจ้งข้อมูลให้ทราบมักจะอยู่ในรูปของการรายงานความคืบหน้าของการทำงาน ความคืบหน้าของโครงการประกาศ การแจ้งข่าวสาร หรือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เป็นต้น

3. การนำเสนอเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจ ผู้นำเสนองานจะใช้การนำเสนอประเภทนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนความคิด หรือ พฤติกรรมของผู้ฟัง หรือ ต้องการให้ผู้ฟังยอมรับข้อเสนอของตัวเอง และเพื่อให้ผู้ฟังเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณ คุณจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อเท็จจริง รวมทั้งหลักฐานต่างๆ ที่คุณมีเพื่อชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการนำเสนอของคุณมากที่สุดและที่สำคัญก็คือผู้นำเสนองานจะต้องไม่ลืมที่จะชื่นชมผู้ฟังสำหรับการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งมาจากเขา

4. การนำเสนอเพื่อการอภิปรายหรือหาข้อสรุปร่วมกันการโต้แย้ง การหาเหตุผล หรือ การอภิปรายจะใช้ได้ผลดีในกรณีที่จะต้องมีการตัดสินใจหาข้อสรุปร่วมกัน โดยในที่สุดการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก็จะต้องส่งผลกระทบต่อผู้ฟังส่วนใหญ่ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้นำเสนอจะต้องทำ คือ การเสนอทางเลือกหลายๆ ทางเลือกให้ผู้ฟัง และการค้นหามุมมองของผู้ฟังต่อเรื่องที่กำลังถกเถียงเพื่อนำมาช่วยประกอบในการตัดสินใจ หรือ บางครั้งอาจจำเป็นต้องตอบข้อซักถามของผู้ฟังเพื่ออธิบายขยายความให้ชัดเจนขึ้น

5. การนำเสนอเพื่อสร้างความบันเทิง
การนำเสนอเพื่อสร้างความบันเทิงจะใช้ได้ดีในเวลาที่ผู้นำเสนอต้องการให้คนอื่นเกิดความสนุกสนาน อารมณ์ดี หรือ มีความสุข ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้การนำเสนอประเภทนี้หลังเลิกประชุม ระหว่างอาหารเย็นหลังการเจรจาทางธุรกิจ หรือ งานเลี้ยงการสิ้นสุดวาระการทำงานของผู้บริหารบางคน โดยในระหว่างการนำเสนอคุณอาจมีการเล่าเรื่องราวที่สนุกสนานเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเอง หรือ ผู้ฟัง แต่ก็ไม่ควรเล่าเรื่องตลกโปกฮาแนวสองแง่สองง่าม หรือ ทะลึ่ง หยาบโลน