3 กุญแจหลัก เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำเสนองานที่ประสบความสำเร็จ

3 กุญแจหลัก เพื่อพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำเสนองานที่ประสบความสำเร็จ

1. มีความมั่นใจ
มีความรู้ในเรื่องที่นำเสนอ มีการคาดเดาคำถามจากผู้ฟังตอบคำถามได้ชัดเจน ใช้สื่อประกอบการนำเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว (แต่อย่าใช้สื่อมากเกินไป)
2. สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง
โต้ตอบ สอบถาม สังเกตผู้ฟัง ให้ผู้ฟังได้แชร์ ตอบคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น (ทุกๆ 7-10 นาที ถึงแม้ผู้ฟังจะตอบรับหรือไม่ก็ตาม
3. ใช้ภาษากาย มีการสบตากับผู้ฟังเป็นกลุ่มๆ เพื่อเชื่อมต่อ
ใช้โทนเสียงสูง-ต่ำ มีการเน้นคำพูด หน้าตายิ้มแย้ม ใช้มือ
ประกอบการนำเสนอ (แต่ต่องไม่ออกท่าทางมากเกินไป)