เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง

เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง

1. สร้างบรรยากาศการนำเสนอแบบผ่อนคลาย
2. สังเกตพฤติกรรมคนฟัง
3. สอบถามคำถามเป็นระยะๆ
4. ปล่อยให้คนฟังส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น
5. ไม่แย้ง ไม่ขัด ไม่แสดงความคิดเห็นในเชิงลบ (แต่สร้างสรรค์ และชื่นชม)
6. ไม่นำเสนอ ในลักษณะทางเดียว (one-way)
7. มีช่วง ถาม-ตอบ (Q&A)