Blog

ทัศนคติกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

ทัศนคติกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

attitude and successful2

ในยุคที่ข้อมูลไหลบ่าเข้ามาทุกทิศทาง ความรู้ใครๆ ก็สามารถเรียนทันกันได้หมด แต่มีอย่างหนึ่งที่คุณสามารถเหนือกว่าคนอื่นได้คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นทัศนคติของผู้ประสบความสำเร็จ ความคิดแบบไหนอยู่ในสมองของเหล่าเศรษฐีร้อยล้านกันนะ? ลองเช็คดูว่าคุณมีคุณลักษณะเหล่านี้หรือเปล่า

  • ภูมิใจในตัวเอง

  • รับผิดชอบ

  • คิดบวก

  • ประเมินความก้าวหน้า

  • จินตนาการ

  • มีสติ

  • สร้างสรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 0-2157-0178 หรือ E-mail contactus@thebridge.co.th